GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS #MMS706 :  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 GROOT  (NORMAL VERSION)
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS #MMS707 :  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 GROOT  (DELUXE VERSION)
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS #MMS708 :  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 :  ROCKET AND COSMO
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS #MMS709 :  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 :  STAR-LORD
[ĐẶT TRƯỚC] HOT TOYS #MMS714 :  GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 :  NEBULA