TOYS BATTALION

[ĐÃ PHÁT HÀNH] TOYS BATTALION TB005 1/6 RAVENBLADE - COLVUS GLAIVE
[ĐẶT TRƯỚC] TOYS BATTALION TB010 : ALBINO TIGER POWER
[ĐẶT TRƯỚC] TOYS BATTALION TB011 : ALBINO NINJA POWER